Sri suktam pdf in telugu

Sri suktam pdf in telugu download it by given below link.

Sri suktam pdf in telugu

Sri suktam pdf in telugu

➥ Sri suktam pdf in telugu

Sri suktam pdf in telugu

|| శ్రీ సూక్తమ్ ||

ఋగ్వేదసంహితాః అష్టక – ౪, అధ్యాయ – ౪, పరిశిష్టసూక్త – ౧౧

హిరణ్యవర్ణామితి పంచదశర్చస్య సూక్తస్య
ఆనందకర్దమశ్రీద చిక్లీతేందిరా సుతా ఋషయః |
ఆద్యాస్తిస్రోఽనుష్టుభః | చతుర్థీ బృహతీ |
పంచమీ షష్ఠ్యౌ త్రిష్టుభౌ | తతోఽష్టావనుష్టుభః |
అంత్యా ప్రస్తారపంక్తిః | శ్రీర్దేవతా ||

********************

ఓం || హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్‌ |
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧ ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ”మ్‌ |
యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహమ్‌ || ౨ ||

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినా”దప్రబోధినీమ్‌ |
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా” దేవీజుషతామ్‌ || ౩ ||

కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీమ్‌ |
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్‌ || ౪ ||

చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్‌ |
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే || ౫ ||

ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలా”ని తపసా నుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః || ౬ ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్‌ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే || ౭ ||

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్‌ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్‌ || ౮ ||

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్పాం కరీషిణీ”మ్‌ |
ఈశ్వరీ”‌ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్‌ || ౯ ||

మనసః కామమాకూ”తిం వాచః సత్యమశీమహి |
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః || ౧౦ ||

కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ |
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్‌ || ౧౧ ||

ఆపః సృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧౨ ||

ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగలాం పద్మమాలినీమ్‌ |
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧౩ ||

ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్‌ |
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧౪ ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ”మ్‌ |
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్, విందేయం పురుషానహమ్‌ || ౧౫ ||

| ఫలశ్రుతిః |

యః శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయా”దాజ్య మన్వహమ్‌ |
శ్రియః పంచదశర్చం చ శ్రీకామస్సతతం జపేత్‌ || ౧ ||

పద్మాననే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసంభవే |
త్వం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహమ్‌ || ౨ ||

అశ్వదాయీ చ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే |
ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామా”ంశ్చ దేహి మే || ౩ ||

పద్మాననే పద్మవిపద్మపత్రే పద్మప్రియే పద్మదలాయతాక్షి |
విశ్వప్రియే విష్ణుమనోఽనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సంనిధత్స్వ || ౪ ||

పుత్ర పౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాదిగవే రథమ్‌ |
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతుమామ్‌ || ౫ ||

ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః |
ధనమింద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశ్నుతే || ౬ ||

వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా |
సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినీ” || ౭ ||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభామతిః |
భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూ”క్తం జపేత్సదా || ౮ ||

వర్షంతు తే విభావరిదివో అభ్రస్య విద్యుతః |
రోహంతు సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మద్విషో” జహి || ౯ ||

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ,
గంభీరావర్తనాభిస్తనభరనమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా |
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్థాపితా హేమకుంభైః,
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగల్యయుక్తా || ౧౦ ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూతసమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాంకురామ్‌ |
శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్‌ || ౧౧ ||

సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీః సరస్వతీ |
శ్రీ లక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా భవ సర్వదా || ౧౨ ||

వరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థామ్‌ |
బాలార్కకోటిప్రతిభాం త్రిణేత్రాం భజేఽహమాద్యాం జగదీశ్వరీం తామ్‌ || ౧౩ ||

సర్వమంగలమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోఽస్తుతే || ౧౪ ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే ధవలతరాం శుకగంధమా”ల్య శోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్‌ || ౧౫ ||

విష్ణుపత్నీం క్షమాం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియామ్‌ |
విష్ణోః ప్రియసఖీం దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభామ్‌ || ౧౬ ||

మహాలక్ష్మై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి |
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయా”త్‌ || ౧౭ ||

శ్రీర్వర్చస్యమాయుష్యమారో”గ్యమావిధాత్పవమానం మహీయతే” |
ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవథ్సరం దీర్ఘమాయుః || ౧౮ ||

ఋణరోగాది దారిద్ర్య పాపక్షుదపమృత్యవః |
భయ శోకమనస్తాపా నశ్యంతు మమ సర్వదా || ౧౯ ||

శ్రియే జాతః శ్రియ ఆనిరియాయ శ్రియం వయో” జరితృభ్యో” దధాతి |
శ్రియం వసా”నా అమృతత్వమా”యన్‌ భవ”ంతి సత్యా సమిథా మితద్రౌ” |
శ్రియ ఏవైనం తచ్ఛ్రియమా”దధాతి |
సంతతమృచా వషట్కృత్యం సంతత్యై” సంధీయతే ప్రజయా పశుభిర్య ఏ”వం వేద ||

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి |
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయా”త్‌ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

మీకు అప్పులు కాని, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు కాని తొలగిపోవాలంటే ప్రతి రోజు ఇలా చెయ్యండి!

మన ఇంటిలో మనం రోజు పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఏవేవో పుస్తకాలు కుడా చదువుతూ ఉంటాం. కాని ఆ పూజ అయ్యే వరకే తప్ప మిగిలిన సమయం లో కనీసం వాటి వైపు కుడా చూడం. ఎవైన పర్వదినాలు వస్తే తప్ప ఒకే ఒక్క మంత్రంతో అన్ని సాధించవచ్చు అనే విషయం ఎంత మందికి తెలుసు. ఇప్పుడు మేము చెప్తున్న అద్భుతమైన గోప్ప మహిమ కలది అయిన ” శ్రీ సూక్తం ” ఇది చదవండి దీని మహిమ మీరే తెలుసుకోండి. శ్రీ సూక్తం అనేది దేవి / లక్ష్మి దేవికి అనుగ్రం కోసం సాక్షాత్తు శంకరాచార్యులు చే రచించ బడిన గోప్ప మహిమాన్విత మైన శ్లోకాలు. ఈ శ్లోకాలు ఎవరు అయితే చదువు తారో వారికి అమ్మ దయ ఉన్నట్లే.

మీకు తెలుసో లేదో ఆ అమ్మ దయ ఉంటె మనకి అన్ని ఉన్నట్లే. అమ్మవారి ఆశీర్వాదం పొందడానికి, దీనిని పఠిస్తారు. కొన్ని మూలాల ప్రకారం, శ్రీ సూక్తం అనేది ఋగ్వేదం యొక్క కూర్పు అని శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయి. దీనిని బట్టి మనం అర్ధం చేసుకోవచ్చు వేదాలలో ఉన్న ప్రతీ పదం ఆ అమ్మ కు సంబందించినదే. ఇందులో ఒక్కక్క అక్షరానికి ఒక్కక్క అర్ధం అలాగే మహిమ ఉంది. శ్రీ సూక్తం లో ‘శ్రీ’ ని లక్ష్మిగా వర్ణిస్తుంది. సంపద మరియు శ్రేయస్సు అనేవి దేవి అయిన శ్రీ మరియు లక్ష్మీ దేవి మధ్య బలమైన బందం గురించి తెలుస్తుంది.ప్రతీ నిత్యం ఆ తిరుమల తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగే అభిషేకం సందర్భంగా పఠించే పంచ సూక్తాలలో (5 సూక్తాలు) శ్రీ సూక్తం ఒకటి.

ఈ శ్లోకాలు ఎవరైనా చదవచ్చు. ఇందులో ఎన్నో నిగూఢ రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఈ ఇంట్రో చదివిన వారు దయచేసి మీకు ఎప్పుడు కుదురితే అప్పడు అంటే మీరు ఆఫీసు కి వెళ్ళేటప్పుడు కాని ఎక్కువ దూరాలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కాని ఈ శ్రీ సూక్తం చదవండి. పైన చెప్పిన విధం గా ఆ అమ్మ దయ ఎప్పటికి మీ మీద ఉంటుంది. ఎలాంటి సమస్యలు అయిన సరే ఉంటె ఈ శ్రీ సూక్తం చదువు కొండి. తప్పకుండా మీరు అనుకున్నది జరుగుతుంది. ముఖ్యం గా మీ ఇంట్లో ఆడ పిల్లలు ఉంటె ఈ శ్రీ సూక్తం చదివించండి. ఇది వారిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది. వారు సన్మార్గం లో నడిచి నలుగురికి ప్రేరణ కలిగించిన వారు అవుతారు.

Disclaimer:
మాకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మీకు అందించడం జరిగింది. కచ్చితత్వానికి, విశ్వసనీయతకు ఎలాంటి హామీ 6Tv ఇవ్వడం లేదు. అలాగే ఏ విషయాన్నీ 6Tv నిర్ధారించడం లేదు. మా ఉద్దేశం సమాచారం అందించడం వరకు మాత్రమే. ఏదైనా పాటించే ముందు లేదా సందేహాలు ఉన్న సంబంధిత నిపుణుల సలహా తీసుకోమని మనవి చేస్తున్నాం.

Leave a Comment